§ 1. WSTĘP

 

Regulamin określa zasady używania samochodów oraz prawa i obowiązki Stron w ramach umów zawieranych przez: DIAMONDS Rent a Car Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000749442, REGON: 381355021, NIP: 9372717124, numer telefonu: + 48 508 059 900,  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

§ 2. DEFINICJE

 

 1. „Czynsz” – opłata za najem Samochodu naliczana dobowo według stawki każdorazowo określonej w Umowie Najmu;
 2. „k.c.” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. „Najemca”:
  1. osoba fizyczna mająca ukończony 21. rok życia i posiadająca prawo jazdy minimum przez okres 24 miesięcy oraz dowód osobisty (w przypadku obywatela kraju należącego do Unii Europejskiej – dokument potwierdzający tożsamość zgodnie z prawem krajowym właściwym dla miejsca zamieszkania, w przypadku pozostałych obcokrajowców – ważny paszport), biorąca Samochód do używania w imieniu własnym;
  2. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której Samochód bierze do używania osoba przez nią prawidłowo umocowana lub upoważniona.
 4. „Opłaty Dodatkowe” – lista opłat dodatkowych uzależnionych od zdarzeń związanych z wykonywaniem Umowy Najmu, stanowiąca Załącznik nr 2 do Umowy Najmu, które Najemca zobowiązuje się ponieść w związku z Umową Najmu.
 5. „Protokół” – protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy Najmu, będący jej integralną częścią, określający szczegółowy stan Samochodu, w tym stan techniczny w chwili odbioru Samochodu przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Samochodu Wynajmującemu;
 6. „Regulamin” – niniejszy dokument, stanowiący regulamin najmu pojazdów mechanicznych, będących pojazdami osobowymi, w tym Samochodu, oferowanych przez Wynajmującego, stanowiący integralną część Umowy Najmu;
 7. „Samochód” – pojazd mechaniczny, będący samochodem osobowym, oferowanym przez Wynajmującego na rzecz innych osób trzecich zgodnie z ofertą Wynajmującego i na zasadach w niej wskazanych, oddany do używania Najemcy na podstawie Umowy Najmu;
 8. „Strona”/„Strony” – Najemca lub Wynajmujący / Najemca i Wynajmujący łącznie;
 9. „Umowa” – Umowa najmu Samochodu zawarta przez Strony, stanowiąca element Umowy Najmu, do której załącznikami są w szczególności Regulamin, Opłaty Dodatkowe oraz Protokół.
 10. „Umowa Najmu” – Umowa Najmu Samochodu zawarta przez Strony, obejmująca łącznie Umowę, Regulamin, Opłaty Dodatkowe oraz Protokół;
 11. „Wynajmujący” – DIAMONDS Rent a Car  Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000749442, REGON: 381355021, NIP: 9372717124 będąca Stroną Umowy, w imieniu własnym oddająca samochód do używania;
 12. „Zamówienie/Zlecenie” – złożone w sposób określony w Umowie i potwierdzone przez Wynajmującego zamówienie Samochodu albo złożona przez podmiot trzeci dyspozycja najmu Samochodu na rzecz Najemcy.

 

§ 3. OBOWIĄZKI NAJEMCY

 

 1. Najemca otrzymuje Samochód sprawny, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację i zobowiązuje się użytkować go z należytą starannością oraz według obowiązków wskazanych w Umowie Najmu, a także zwrócić go w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Najemcy. Najemca przyjmuje do wiadomości, i wyraża zgodę na fakt, że Samochód jest wyposażony w urządzenie monitorujące GPS.
 2. Najemca otrzymuje Samochód czysty w środku i na zewnątrz i jest zobowiązany oddać go w takim samym stanie.
 3. Najemca lub osoba kierująca Samochodem zobowiązane są używać Samochód w sposób określony w Umowie Najmu oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Samochodu, a ponadto zobowiązują się do:
  1. zamykania Samochodu, włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza Samochodem dowodu rejestracyjnego i kluczyków Samochodu przy każdorazowym wyjściu z Samochodu;
  2. wykonywania na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli Samochodu, obejmującej w szczególności sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, płynu hamulcowego oraz sprawdzanie prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł;
  3. zapoznania się z dokumentacją Samochodu i używania Samochodu w sposób zgodny z jego instrukcją użytkowania;
  4. stosowania w Samochodzie odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub instrukcji obsługi Samochodu;
  5. niezwłocznie (lecz nie później niż w terminie 3 godzin od zaistnienia zdarzenia) zawiadomić Wynajmującego o nieprawidłowościach w pracy Samochodu, a także do zawiadomienia Wynajmującego lub przedstawiciela Assistance, zgodnie z marką używanego Pojazdu, o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu Samochodu telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 508 059 900 lub mailowo na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  6. zapłaty mandatów, innych kar lub opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Najemca ponosi odpowiedzialność, lub do poniesienia których zobowiązany jest lub był z tytułu używania Samochodu;
  7. ponosić koszt paliwa zużytego podczas używania Samochodu oraz koszt płynu do spryskiwaczy szyb;
  8. udostępniania Samochodu do używania w imieniu Najemcy tylko i wyłącznie osobom, które posiadają stosowne uprawnienia, na odpowiedzialność i ryzyko Najemcy;
  9. nie oddawania Samochodu osobie trzeciej do używania, w podnajem, dzierżawę bez uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie;
  10. zapłaty na rzecz Wynajmującego wszelkich kosztów poniesionych lub koniecznych do  poniesienia w celu przywrócenia Samochodu do stanu poprzedniego, na zasadach wskazanych w Opłatach dodatkowych,
  11. nie dokonywania czynności zabronionych przez Wynajmującego z użyciem Samochodu, przy czym Strony uznają, że w szczególności zabronione jest:
   1. palenie tytoniu lub innych substancji w Samochodzie;
   2. używanie Samochodu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;
   3. dokonywanie w samochodzie przeróbek lub zmian;
   4. przekraczanie dopuszczalnej ładowności Samochodu;
   5. używanie Samochodu w wyścigach, rajdach, zawodach, a także jazdy po torach wyścigowych (nie biorąc udziału w zawodach);
   6. przewożenie w Samochodzie zwierząt;
   7. oklejanie Samochodu jakimikolwiek materiałami;
   8. przewożenie Samochodem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie Samochodu, lub mogących narazić na niebezpieczeństwo pasażerów Samochodu;
   9. prowadzenie Samochodu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych substancji mogących wpływać na świadomość lub zdolność psychomotoryczną Najemcy.
 4. Wszelkie koszty powstałe z tytułu eksploatacji Samochodu w sposób niezgodny z Umową Najmu ponosi Najemca.
 5. Najemca każdorazowo udostępni Wynajmującemu Samochód w celu wykonania przeglądu okresowego lub wymiany opon w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego, pod rygorem poniesienia przez Najemcę opłaty dodatkowej wskazanej w Opłatach Dodatkowych.
 6. Najemca ma obowiązek zgłoszenia Wynajmującemu konieczności wykonania przeglądu lub napraw w Samochodzie.
 7. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw lub holowania Samochodu bez zgody Wynajmującego. Najemca pokryje koszty związane z takimi działaniami. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu Samochodu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy, Najemca ponosi koszt holowania Samochodu na zasadach wskazanych w Opłatach Dodatkowych. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Wynajmującego odszkodowania na zasadach ogólnych przenoszącego wysokość opłaty dodatkowej.
 8. W przypadku nie podstawienia Samochodu do przeglądu przez Najemcę lub innego działania Najemcy skutkującego utratą gwarancji producenta Samochodu, Najemca zostanie obciążony opłatą dodatkową na zasadach wskazanych w Opłatach Dodatkowych, chyba że powyższe nastąpiło z powodu siły wyższej.
 9. Najemca jest zobowiązany do zapłaty wszelkich należności wynikających ze szkód powstałych w Samochodzie, w tym w jego elementach zewnętrznych i elementach wyposażenia wnętrza Samochodu, spowodowanych przez Najemcę lub osobę, której powierzył Samochód do używania.
 10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9 powyżej, Najemca jest zobowiązany:
  1. do pokrycia kosztów naprawy Samochodu w pełnej wysokości, w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania;
  2. w sytuacji, gdy wartość naprawy Samochodu będzie przewyższać kwotę przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania – do pokrycia różnicy między tymi kwotami, z zastrzeżeniem, że koszty te będą naliczane na podstawie kosztorysu sporządzonego przez autoryzowany serwis samochodowy wskazany przez Wynajmującego.
 11. W przypadku kradzieży Samochodu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Najemcy jest bez zbędnej zwłoki powiadomienie o tym fakcie Policji, zgłoszenia szkody do Ubezpieczyciela wskazanego w
  polisie ubezpieczeniowej oraz powiadomienie Wynajmującego (nie później niż w ciągu 3 godzin od powzięcia wiedzy o zdarzeniu) pod numerem tel. +48 508 059 900 lub mailowo pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Dodatkowo Najemca zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć:
  1. druk zgłoszenia szkody znajdującego się w Samochodzie;
  2. kopię prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Samochodem;
  3. kopię dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Samochodem;
  4. dokumenty Samochodu;
  5. kluczyki do Samochodu;
  6. oświadczenie sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone lub jednostki Policji, która przybyła na miejsce zdarzenia.
 12. W przypadku kradzieży Samochodu Najemca zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić Wynajmującemu kluczyki i dokumenty Samochodu.
 13. Najemca jest zobowiązany do naprawienia szkody, jaką Wynajmujący poniósł w wyniku kradzieży lub całkowitego uszkodzenia Samochodu, w zakresie, w jakim szkoda nie została naprawiona w drodze wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, w szczególności do zapłaty wartości rynkowej Samochodu, zgodnie z kalkulacją sporządzoną przez autoryzowanego dealera wskazanego przez Wynajmującego.
 14. Niezwłocznie po zwrocie Samochodu lub po otrzymaniu decyzji ubezpieczyciela o odmowie wypłaty odszkodowania, Wynajmujący ma prawo obciążyć Najemcę kosztami:
  1. usunięcia szkód wynikłych z niewłaściwej eksploatacji Samochodu lub zaniedbaniem Najemcy, nieobjętych ryzykami w ramach polisy ubezpieczeniowej (np. drobne uszkodzenia karoserii);
  2. utraty wartości rynkowej Samochodu na skutek jego uszkodzenia w razie, gdy przyczyna uszkodzenia była zawiniona przez Najemcę lub osobę prowadzącą Samochód.
 15. Roszczenie Najemcy przeciwko Wynajmującemu o zwrot nakładów na Samochód nie przysługuje.
 16. Najemca zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dokonać niezbędnych badań stanu zdrowia określających możliwość używania Samochodu. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za ich
   prawidłowość i rzetelność, a ponadto w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych spowodowanych stanem zdrowia Najemcy lub innymi zdarzeniami (w tym losowymi), odpowiedzialność Wynajmującego jest wyłączona.

 

§ 4. WYDANIE I ZWROT POJAZDU

 

 1. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Samochodu w chwili jego odbioru. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące stanu Samochodu przy jego odbiorze powinny zostać uwzględnione w Protokole, z zastrzeżeniem wad ukrytych.
 2. Wydanie i zwrot Samochodu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym w Umowie Najmu, na podstawie Protokołu podpisanego przez Strony lub upoważnionych przedstawicieli Stron. Z chwilą wydania Samochodu, na Najemcę przechodzi ryzyko niezawinionego przez Wynajmującego ubytku, utraty lub uszkodzenia Samochodu.
 3. Najemca zobowiązany jest do zwrotu Samochodu w terminie przewidzianym Umową Najmu lub Zamówieniem/Zleceniem. Z chwilą zwrotu, Samochód musi być zatankowany paliwem co najmniej do poziomu paliwa wskazanym w Protokole z dnia wydania Samochodu Najemcy oraz w stanie zgodnym ze stanem wydania, pogorszonym o ewentualne zużycia będące następstwem prawidłowego i normalnego używania Samochodu.
 4. W przypadku zwrotu Samochodu niedotankowanego paliwem do poziomu z Protokołu z dnia wydania Samochodu Najemcy, Najemca zobowiązuje się ponieść koszt uzupełnienia paliwa oraz opłatę
  dodatkową na zasadach wskazanych w Opłatach Dodatkowych.
 5. W momencie zwrotu Samochodu, upoważniony pracownik Wynajmującego dokona oceny stanu Samochodu. Uwagi wpisane zostaną do Protokołu.
 6. Opóźnienie w zwrocie Samochodu do jednej godziny zegarowej jest bezpłatne. Zwrot Samochodu po tym czasie powoduje naliczenie kolejnej pełnej doby.
 7. Zamiar przedłużenia Umowy Najmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej potwierdzonej mailowo na dane kontaktowe:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ; tel.: + 48 508 059 900 i uzyskać zgodę minimum 12 godzin przed upływem terminu zwrotu Samochodu. Najemca nie może przedłużać Umowy Najmu bez wniesienia opłaty za przedłużenie. Jeżeli Najemca nie uzyska zgody Wynajmującego na przedłużenie Umowy Najmu i nie dokona opłaty za przedłużenie, Samochód może zostać zgłoszony na policję, jako skradziony.
 8. W wypadku opóźnienia lub zwłoki w zwrocie Samochodu bez zgody Wynajmującego, Wynajmujący upoważniony jest do odbioru Samochodu z każdego miejsca oraz do obciążenia Najemcy pełnymi kosztami z tym związanymi.
 9. Poruszanie się Samochodem poza granicami Unii Europejskiej jest zakazane za wyjątkiem uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej, pod rygorem nieważności oraz wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia.
 10. Poruszanie się Samochodem poza granicami Unii Europejskiej bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego rodzi po stronie Najemcy obowiązek pokrycia wszelkich kosztów związanych z używaniem Samochodu poza granicami Unii Europejskiej.
 11. W przypadku wyjazdu Samochodem poza granice Unii Europejskiej bez zgody Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do zapłaty opłaty administracyjnej w wysokości potrójnej stawki czynszu brutto za każdą dobę pozostawania Samochodu poza granicami Unii Europejskiej.

 

§ 5. SAMOCHÓD ZASTĘPCZY

 

 1. W przypadku unieruchomienia Samochodu na okres dłuższy niż 12 godzin Wynajmujący zapewni Najemcy inny Samochód (samochód zastępczy w miarę możliwości w klasie podobnej do najmowanego Samochodu) lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie Najmu lub Zamówieniu/Zleceniu.
 2. Samochód zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, od momentu przekazania na podstawie Protokołu staje się samochodem docelowym i jego używanie stanowić będzie kontynuację Umowy Najmu lub Zamówienia/Zlecenia na zasadach wskazanych w Umowie Najmu.
 3. W przypadku szkody całkowitej lub jego kradzieży Samochodu, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania Umowy Najmu lub Zamówienia/Zlecenia z użyciem samochodu zastępczego, jako docelowego.
 4. Najemcy nie przysługuje samochód zastępczy w przypadku:
  1. szkody powstałej w wyniku winy umyślnej, winy nieumyślnej lub rażącego niedbalstwa Najemcy;
  2. utraty dokumentów Samochodu, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej Samochodu z przyczyn leżących po stronie Najemcy;
  3. unieruchomienia Samochodu w Rzeczpospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, przez co Strony rozumieją również blokadę Samochodu przez służby do tego uprawnione.

 

§ 6. OPŁATY

 

 1. Czynsz za najem Samochodu naliczany jest za całą dobę (okres płatności) według stawki określonej w Umowie.
 2. Opóźnienie w zwrocie Samochodu do jednej godziny nie powoduje naliczenia odpłatności Czynszu za kolejną dobę najmu.
 3. Wynajmujący uprawniony jest do pobierania Czynszu jednorazowo z góry, tygodniowo, miesięcznie lub w inny sposób każdorazowo ustalony w Umowie Najmu.
 4. Wynajmujący uprawniony jest do pobierania bezzwrotnej zaliczki na poczet Czynszu lub opłaty rezerwacyjnej Samochodu, mogących być płatnymi w formie gotówkowej, przelewu bankowego lub obciążenia karty płatniczej/kredytowej Najemcy, co każdorazowo będzie wskazane w Umowie Najmu.
 5. Czynsz zawiera ubezpieczenie Samochodu w zakresie OC i AC. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są według cennika Wynajmującego (np. foteliki dziecięce, bagażnik dachowy, itp.).
 6. Najemca zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Wynajmującego opłat wskazanych w Opłatach Dodatkowych, według stawek tam przewidzianych.
 7. O ile Strony nie ustalą odmiennie, na żądanie Najemcy zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zwrotu Samochodu, Wynajmujący wystawi fakturę VAT. Najemca wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez jego podpisu lub otrzymanie faktur VAT w formie elektronicznej.
 8. Wszelkie opłaty związane z uszkodzeniem, kradzieżą Samochodu oraz opłaty za usługi dodatkowe będą rozliczane zgodnie Umową Najmu, według zasad wskazanych w Opłatach Dodatkowych.
 9. Przy podpisaniu Umowy Najmu lub Zamówienia/Zlecenia Wynajmujący jest upoważniony do żądania od Najemcy wpłacenia Wynajmującemu kaucji zgodnie z cennikiem, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego względem Najemcy z tytułu przewidzianych w Umowie Najmu lub Zamówieniu/Zleceniu. Kaucja podlega zwrotowi (w całości lub w części) w przypadku braku  stwierdzenia - podczas zwrotu Samochodu - podstaw
   do jej zatrzymania w całości lub w części.
 10. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kosztów wskazanych w Opłatach Dodatkowych lub napraw, kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego do pobrania opłaty, daty zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw, a Wynajmujący w terminie 3 dni od tej daty zwróci Najemcy pozostałą część kaucji, jeżeli wartość opłaty, naprawy lub napraw była niższa od wysokości kaucji.
 11. Zapłata opłat przewidzianych w Opłatach Dodatkowych, nie wyłącza uprawnienia Wynajmującego do żądania odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w k.c.

 

§ 7. NAJEM SAMOCHODU Z OC SPRAWCY/ASSISTANCE

 

 1. W przypadku najmu Samochodu zastępczego z OC sprawcy, Najemca ma obowiązek dostarczyć Wynajmującemu najpóźniej przy odbiorze Samochodu następujące dokumenty:
  1. pełnomocnictwo do rozliczenia kosztów najmu z ubezpieczycielem sprawcy;
  2. kopię oświadczenia sprawcy kolizji lub kopię notatki policyjnej potwierdzającą odpowiedzialność sprawcy;
  3. dane polisy OC sprawcy (nr polisy, imię i nazwisko sprawcy, PESEL, adres sprawcy);
  4. kopię dowodu rejestracyjnego uszkodzonego pojazdu;
  5. kopię dowodu osobistego;
  6. kopię prawa jazdy;
  7. kopię zlecenia naprawy uszkodzonego pojazdu wystawionego przez warsztat samochodowy realizujący naprawę;
  8. numer zgłoszenia szkody ubezpieczycielowi sprawcy.
 2. W przypadku najmu samochodu zastępczego z OC sprawcy, samochód udostępniony Najemcy w ramach Umowy nie będzie klasy wyższej niż pojazd, który został uszkodzony.
 3. Najem samochodu zastępczego z OC sprawcy albo w ramach Assistance sprawcy kończy się z upływem okresu, na jaki został autoryzowany przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance. Wynajmujący niezwłocznie powiadomi Najemcę o braku autoryzacji dalszego okresu najmu przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance, wzywając Najemcę do natychmiastowego zwrotu samochodu (lecz nie później niż ostatniego dnia okresu autoryzowanego przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance) lub do złożenia w terminie 6 godzin oświadczenia (telefonicznie pod numerem telefonu: +48 508 059 900 lub mailowo na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Najemca poinformuje Wynajmującego o przedłużeniu Umowy Najmu o dalszy okres, wskazany przez Wynajmującego przewidywany na podstawie technologicznego czasu naprawy wynikającej z kalkulacji naprawy poszkodowanego samochodu lub o inny okres wskazany przez Najemcę. Brak złożenia przez Najemcę oświadczenia o przedłużeniu obowiązywania Umowy Najmu i jednoczesne dalsze używanie Samochodu stanowiło będzie bezumowne korzystanie z Samochodu. Należności z tytułu używania Samochodu po upływie okresu najmu autoryzowanego przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance obciążają Najemcę zarówno w razie przedłużenia okresu obowiązywania Umowy Najmu, jak też w przypadku bezumownego korzystania z Samochodu. Opłata za bezumowne korzystanie z Samochodu wskazana jest w Opłatach Dodatkowych.
 5. Najemca ma obowiązek współdziałania z Wynajmującym w sprawach związanych z rozliczeniem kosztów najmu z ubezpieczycielem OC sprawcy/Assistance.
 6. W przypadku odmowy przez ubezpieczyciela OC sprawcy/Assistance wypłaty przysługujących Wynajmującemu należności z tytułu najmu Samochodu, Najemca zobowiązany jest do ich zapłaty na rzecz Wynajmującego w terminie 7 dni od dnia wezwania. Postanowienie zawarte w zdaniu poprzedzającym znajduje zastosowanie również w przypadku odwołania pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt 1 lit. a) powyżej.

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Wszystkie ceny wymienione w Umowie Najmu, w tym we wszelkich załącznikach, są cenami netto.
 2. W razie sprzeczności lub niezgodności Umowy i Regulaminu strony związane są Umową.
 3. Wszelkie zmiany Umowy Najmu wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, że Wynajmujący zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu, co nie będzie stanowiło zmiany Umowy Najmu.
 4. Reklamacje należy kierować listownie na adres siedziby Wynajmującego lub mailowo na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego informowania się o zmianie adresu do doręczeń, pod rygorem uznania oświadczeń i pism kierowanych na dotychczasowy adres za doręczone.
 6. Wynajmujący jest administratorem danych osobowych wynikających z Umowy Najmu.
 7. Dane osobowe są przetwarzane przez Wynajmującego lub podmioty trzecie z nim współpracujące w celu realizacji Umowy Najmu, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Wynajmującego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 8. Umowa Najmu podlega prawu polskiemu.
 9. Wszelkie spory wynikłe w związku z Umową Najmu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wynajmującego, za wyjątkiem spraw, w których stroną jest konsument w rozumieniu art. 22[1]k.c., które rozstrzygać będzie sąd właściwości ogólnej.
 10. Najemca oświadcza, że zapoznał się z treścią Umowy Najmu, Regulaminem oraz warunkami ubezpieczenia Pojazdu i zrozumiał ich treść oraz że:
  1. podane przez niego dane są zgodne ze stanem rzeczywistym;
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada wymagane uprawnienia pozwalające na kierowanie Samochodem, a w szczególności, że nie jest pozbawiony na mocy orzeczenia sądu lub kompetentnego organu, prawa kierowania pojazdem mechanicznym;
  4. nie toczy się przeciwko niemu żadne postępowanie mogące doprowadzić do pozbawienia go uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym lub mogące wpłynąć na realizację obowiązków wynikających z Umowy Najmu.

Informacja o plikach cookies

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.